top of page

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING zondag 14 MEI 2023

 

Rapport de l’Assemblée Générale du Dimanche 14 Mai 2023
(version française disponible sur demande chez Nikola Mirkovic, secrétaire)

 

 

Algemene vergadering van de VZW Magasin du Monde-Oxfam-Wereldwinkel, Anspachlaan 160, 1000 Brussel.

 

De AV ging door op zondag 14 mei 2023 om 14u in de zaal ‘FORUM LD3’, Muggenstraat 4, 1000 Brussel.  Deze algemene vergadering (AV) werd gevolgd door een vrijwilligersbijeenkomst en een etentje.

 

We startten de bijeenkomst om 14u15 met de Algemene Vergadering.

 

 1. Aanwezige leden van de Algemene vergadering met stemrecht (14): ALGOED JO, BOUSSAUW SEBASTIAAN, BRAEKEN ELLIE, DETANT ANJA, GEERNAERT CATHERINE, KANTE SOULEYMANE, LOENDERS MARIE-LOUISE, MIRKOVIC NIKOLA, PROOT JOHAN, SOMERS MARIE LOUISE, VAN BASTELAERE ELS, VAN GOETHEM MYRIAM, VANKRUNKELSVEN LUC, VILAIN FRANCE

 

 1. Verontschuldigde leden van de Algemene vergadering met stemrecht maar wel vertegenwoordigd door volmacht gegeven aan een van de aanwezige leden (6): DELPERDANGE MADELEINE, DEGROOTE MICHEL, NOTEBAERT ERIK, PAGARUSHA REBECCA, SCOHIER CLAUDE, VERHEYDEN ELS

                                                                                                           

 • Verontschuldigde leden van de algemene vergadering met stemrecht (0):

 

 • Afwezige leden van de Algemene vergadering met stemrecht (5): DIOP IBRAHIM, GESELL FLORIAN, GONNISSEN MONIK, LAVEINE MICHEL RAKHMATULINA NIYARA

 

 • Aanwezige leden van de Algemene Vergadering zonder stemrecht (2): FISETTE MAARTEN (Oxfam Magasins Du Monde ASBL), MOENS HANS (Oxfam België VZW)

 

 • Afwezige leden van de Algemene Vergadering zonder stemrecht (0):

 

 • Aanwezige vrijwilligers zonder stemrecht (2): SEGBRECHTS FILIP, GOOVAERTS ANNE

 

 • Verontschuldigde vrijwilligers zonder stemrecht maar wel vertegenwoordigd door volmacht gegeven aan een van de aanwezige leden (2): SCHUERMANS MARIE, WOLSEY LAURENCE

 

 • Verontschuldigde overige vrijwilligers zonder stemrecht (0):

 

 • Aanwezige personeel van Oxfam Wereldwinkel Magasin du Monde VZW (1): HAEGEMAN JAN, vrijwilligerscoördinator

 

 • Verontschuldigd personeel van Oxfam Wereldwinkel Magasin du Monde VZW (1): DELMOTTE PAULINE, vrijwilligerscoördinator

 

 1.2. Goedkeuring vorig verslag AV: 29 mei 2022 (14:15)

 • Geen opmerkingen, verslag wordt unaniem goedgekeurd

 1. 3. Terugblik op 2022, start 2023 en vooruitblik naar de toekomst (14:20)

  • Els Van Bastelaere geeft toelichting bij de belangrijkste gebeurtenissen van 2022 en een vooruitblik op 2023.

  • Zie bijlage A voor presentatie met toelichting

 

1.4. Financiële resultaten 2022 en begroting 2023 (14:50)

 • Sebastiaan Boussauw & Nikola Mirkovic lichten de financiële situatie van de VZW toe en dan in het bijzonder het resultaat van 2022 en de begroting van 2023.

 • Zie bijlage A voor presentatie

 • Zie bijlage B voor financieel verslag 2022 en bijlage C voor begroting 2023

 

 1. 5. Vernieuwde structuur & bestuur (Jo & Katrien) (15:15)

 

 • Jo Algoed, Els Van Bastelaere en Katrien Geernaert lichten de vernieuwde nieuwe structuur en werking van de VZW toe.

 • Zie bijlage A voor presentatie

 

 1. 6. Voorstelling aangepaste statuten van de VZW (15:50)

 • Naar aanleiding van de vernieuwde VZW-wetgeving werd een voorstel uitgewerkt voor vernieuwde statuten in lijn met de adviezen van Oxfam België (zie bijlage D).  Leden van de AV kregen deze vooraf bij de uitnodiging.   Jo Algoed licht de belangrijkste aanpassingen toe.

 

 1. 7. Stemmingsvragen (16:00)

 

 

 1. A. De aanvaarding van de toetreding van nieuwe werkende leden tot de Algemene Vergadering

 

Vrijwilligers die sedert ten minste zes maanden regelmatig deelnemen aan de activiteiten en op de algemene vergadering uitdrukkelijk vragen werkend lid te worden, treden officieel toe tot de algemene vergadering en verkrijgen zo stemrecht.

                      

                       Stemmingsvraag: aanvaarding van afzonderlijke nieuwe leden: ja/neen

 

SCHUERMANS MARIE, WOLSEY LAURENCE, SEGBRECHTS FILIP, GOOVAERTS ANNE stellen zich kandidaat

 

Resultaat: lidmaatschap SCHUERMANS MARIE, WOLSEY LAURENCE, SEGBRECHTS FILIP, GOOVAERTS ANNE wordt unaniem goedgekeurd (20 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding, 5 leden afwezig)

 

 

 1. B. Uitsluiting van langdurig niet-actieve werkende leden (+1 jaar)

 

Alle werkende leden, ook die al meer dan 1 jaar niet meer actief zijn worden uitgenodigd op de AV.

 

We wensen te vermijden dat passieve leden die niet opdagen toch officieel lid blijven van de AV en zo het behalen van een quorum moeilijk maken.  Daarom wordt bij niet aanwezigheid of in geval geen enkele respons wordt gegeven op deze oproep deze leden geschrapt van de ledenlijst en niet langer beschouwd als (werkende) leden.   Ze blijven uiteraard wel welkom om te blijven deel te nemen aan activiteiten in de toekomst als vrijwilliger en kunnen zich op de volgende AV terug kandidaat stellen als werkend wil. 

 

Stemmingsvraag: uitsluiting van langdurig niet-actieve leden als werkende leden: ja/nee

 

Er wordt gestemd over niet actieve leden DIOP IBRAHIM, GESELL FLORIAN, GONISSEN MONIK, LAVEINE MICHEL, RKHMATULINA NIYARA

 

Resultaat: Uitsluitingen van DIOP IBRAHIM, GESELL FLORIAN, GONISSEN MONIK, LAVEINE MICHEL, RKHMATULINA NIYARA worden unaniem goedgekeurd. 

 

(24 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding, 5 leden afwezig)

 

 1. C. Kwijting aan het bestuur

 

De huidige raad van bestuur bestaat uit VAN BASTELAERE ELS (voorzitter), Luc Vankrunkelsven (ondervoorzitter) en Sebastiaan Boussauw (secretaris en penningmeester).  Het mandaat van elk van de bestuurders loopt 3 jaar en loopt af in 2025 (Els), 2023 (Luc en Sebastiaan)

 

Stemmingsvraag 3: kwijting verleend aan huidige bestuurders: ja/neen

 

Resultaat: Kwijting wordt verleend met unanieme goedkeuring.

 

(24 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding)

  

 

 1. D. Verkiezing nieuw bestuurslid

 

VANKRUNKELSVEN LUC en BOUSSAUW SEBASTIAAN zijn aan het eind gekomen van hun mandaat (3 X 3 jaar) en stellen zich niet opnieuw kandidaat.

 

De AV dient te stemmen over de kandidatuur als nieuwe bestuursleden ALGOED JO en MIRKOVIC NIKOLA

 

Stemmingsvraag: de kandidatuur van Jo Algoed en Nikola Mirkovic als bestuurslid van de vzw wordt aanvaard: ja/neen

 

Resultaat: De kandidatuur wordt aanvaard met unanieme goedkeuring

 

(24 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding)

 

 1. E. Jaarafrekeningen 2022 en budget 2023

 

Elk jaar, minstens zes maanden na het afsluiten van het boekjaar legt de Raad van Beheer de jaarlijkse rekeningen van het voorbije boekhoudkundig jaar voor aan de Algemene Vergadering, evenals het budget voor het volgend jaar. Deze rekeningen moeten bij de Nationale bank gedeponeerd worden binnen de 30 dagen na goedkeuring.

 

Stemmingsvraag: goedkeuring van de jaarrekening 2022: ja/neen

 

Resultaat: De AV keurt de jaarrekening 2022 unaniem goed.

(24 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding)

 

 

Stemmingsvraag: goedkeuring van het budget 2023: ja/neen

 

Resultaat: De AV keurt het budget 2023 unaniem goed.

(24 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding)

 

 

 1. F. Wijziging statuten van de vzw

 

De VZW dient aangepaste statuten goed te keuren om in orde te zijn met de nieuwe vennootschapswetgeving.  Daarnaast wordt in deze statutenwijziging ook de officiële naam van de VZW gewijzigd naar “ASBL Magasin Du Monde Bruxelles Oxfam-Wereldwinkel Brussel VZW.”

 

Stemmingsvraag: goedkeuring van de aangepaste statuten inclusief de voorgestelde naamswijziging: ja/nee

 

Resultaat: De AV keurt de wijziging van aangepaste statuten en naamswijziging unaniem goed.

(24 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding)

 

 

 

 1. 8. Varia

 

 • De algemene vergadering geeft aan dat zichtbaarheid van de winkel nog verder verbeterd kan worden, hier wordt over afgesproken dat dit nog wordt opgepikt door bestuur en winkelwerkgroep.

 • Hans Moens (OWW) en Maarten Fisette (OMDM) geven een korte toelichting over hun rol en ambities in ondersteuning van de lokale werking in Brussel.

 • Luc Vankrunkelsven en Sebastiaan Boussauw wiens mandaat als bestuurder niet verlengd wordt worden in de bloemetjes gezet.

 

De Algemene vergadering werd afgesloten om 16:30

 

Nadien was er tijd voor een sociale activiteit en er werd afgesloten met een etentje.

 

 

 

 

 

Lijst van de werkende leden na de AV van 14/5/2023

 

 

 1. ALGOED JO

 2. BOUSSAUW SEBASTIAAN

 3. BRAEKEN ELLIE

 4. DELPERDANGE MADELEINE

 5. DETANT ANJA

 6. DEGROOTE MICHEL

 7. GEERNAERT CATHERINE

 8. GOOVAERTS ANNE

 9. KANTE SOULEYMANE

 10. LOENDERS MARIE-LOUISE

 11. MIRKOVIC NIKOLA

 12. NOTEBAERT ERIK

 13. PAGARUSHA REBECCA

 14. PROOT JOHAN

 15. SCOHIER CLAUDE

 16. SCHUERMANS MARIE

 17. SEBREGHTS FILIP

 18. SOMERS MARIE-LOUISE

 19. VAN BASTELAERE ELS

 20. VAN GOETHEM MYRIAM

 21. VANKRUNKELSVEN LUC

 22. VERHEYDEN ELS

 23. VILAIN France

 24. WOLSEY LAURENCE

 25. OXFAM MAGASINS DU MONDE (WAVRE) – zonder stemrecht

 26. OXFAM BELGIE (GENT) – zonder stemrecht

 

NIET LANGER WERKEND LID VANAF 15/5/23: DIOP IBRAHIM, GESELL FLORIAN, GONISSEN MONIK, LAVEINE MICHEL, RKHMATULINA NIYARA

Invitation 4.jpg
bottom of page